top of page
infiltratie 1.jpg

Infiltratieproeven

De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd.

Om de infiltratiecapaciteit van de bodem dimensioneren is het van belang enerzijds de grondwaterstand en anderzijds de doorlatendheid van de bodem te kennen.

Voor de bepaling van de grondwaterstand kan AMIBO peilbuizen plaatsen waarbij hetzij een manuele grondwaterstandmeting op regelmatige basis wordt uitgevoerd, hetzij een automatische meting met een datalogger wordt uitgevoerd indien het van belang is de grondwaterstandschommelingen over een lange periode zeer frequent te monitoren.

Voor het bepalen van de doorlaatbaarheid maakt AMIBO gebruik van enerzijds een dubbele ringinfiltrometer voor de oppervlakkige doorlaatbaarheid of van anderzijds de Porchet-methode en de omgekeerde boorgatmethode (Hooghoudtmethode) voor de bepaling op grotere diepte van de doorlaatbaarheid. Met deze methode kan tot max. 5 m-mv in de onverzadigde bodem een infiltratieproef worden uitgevoerd.   x

bottom of page